Regulamin

Regulamin hostingu serwerów głosowych TS3Bahu

 

0. Wstęp oraz Definicje

0.1 Dostawca usług - Niniejszy regulamin świadczenia usług serwerów głosowych VoIP TS3Bahu LTD, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług serwerów VoIP, polegających na zapewnieniu dostępu do komunikacji po przez software teamspeak GmbH wykorzystując w tym celu zestaw słuchawkowy lub mikrofon. Świadczenie usług serwerów Teamspeak 3 przez Dostawcę firmy hostingowej TS3Bahu LTD ulokowaną siedzibą w Welwyn Garden City, 43 Bushey Ley, AL7 3HB, Wielka Brytania z zarejestrowanym numerem LTD ( 09980544 ) https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09980544

0.2 Client - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która zawarła Umowę o świadczenie usług wynajmu serwera teamspeak 3 z Dostawcą usług.

0.3 Aktywacja - czynności, w wyniku których następuje uruchomienie świadczenia Usługi serwera VoIP Teamspeak 3, umożliwiające Abonentowi rozpoczęcie korzystania z Usługi lub korzystanie z nich na zmienionych warunkach.

0.4 Awaria - techniczna wada Sieci Dostawcy usług, całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z Usług.

0.5 Biuro Obsługi Klienta/EBOK - miejsce obsługiwania Abonentów oraz Zamawiających w lokalu Dostawcy usług. Informacja o aktualnym adresie BOK znajduje się w Umowie i na stronie internetowej Dostawcy usług.

0.6 Cennik - cennik i świadczenia usług serwerów VoIP Teamspeak 3 w zakresie dostępu do instancji serwera głosowego teamspeak 3.

0.7 Instalacja - czynności techniczne, mające na celu wykonanie Zakończenia instalacji instancji serwera teamspeak 3, prowadzące do zapewnienia Abonentowi dostępu do usługi i świadczenia mu Usług.

0.8 Teamspeak Instancja serwerowa - serwer teamspeakowy wydzielony w serwerowni z ilością slotów, gdzie klient ma przydzielony adres IPv4 z Portem, opcjonalnie zakupioną sub-domenę lub wykupioną usługę podczepienia domeny do własnego serwera teamspeak 3 aby miał możliwość łączenia się z własnym serwerem VoIP. Aby skorzystać z serwera teamspeak 3 jest potrzebny klient teamspeak 3 razem z zestawem słuchawkowym lub sam mikrofon z głośnikami.

0.9 Slot - oznacza jednostkę, ilość użytkowników na serwerze. 1 slot równa się 1 użytkownik instancji teamspeakowej.

0.10 Numer Identyfikacyjny - oznacza numer nadany Abonentowi przez Dostawcę usług, umożliwiający m.in. rozliczenia z Abonentem, identyfikację Abonenta w kontaktach z Dostawcą usług.

0.11 Okres Rozliczeniowy - okres w którym sam Abonament wybiera zakres przedłużenia usługi poprzez Panel w witrynie, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczonych Usług.

0.12 Rachunek/Faktura - dokument, w tym faktura bądź faktura elektroniczna, na podstawie którego Abonent uiszcza opłaty za Usługi. Rachunkiem jest także elektroniczny obraz faktury, udostępniany Abonentowi za pośrednictwem EBOK lub podanego przez Abonenta adresu poczty elektronicznej, jeśli Abonent nie prowadzący działalności gospodarczej nie zgłosił Dostawcy usług zamiaru otrzymywania faktur lub nie zażądał faktury.

0.13 Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług wypożyczenia instancji serwera VoIP Teamspeak 3.

0.14 Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Abonenta i Dostawcy usług, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, burze, wichury, powodzie, strajki etc.

0.15 Usługi - Usługa internetowa, Usługa serwerów teamspeak 3, Usługa Podczepienia Domen oraz sub-domen, Usługi Dodatkowe, Usługa serwerów dedykowanych teamspeak 3 świadczone są za pośrednictwem Sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług.

0.16 Usługi Dodatkowe - usługi towarzyszące Usłudze głównej udostępnienia serwera głosowego VoIP Teamspeak 3 dla Klienta.

0.17 Usterka - techniczna wada Sieci u Dostawcy usług, obniżająca jakość Usług, uniemożliwiająca osiągnięcie poziomu jakości Usługi określonej w Umowie lecz umożliwiająca korzystanie z Usług.

0.18 Zamawiający - podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy lub przyjmujący ofertę Dostawcy usług zawarcia Umowy.

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Regulamin wewnętrzny jest tylko częścią statutu naszego serwisu. Klienci podlegają również przepisom Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego.

1.2. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w złotych polskich.

1.3. Wynajmowanie serwera osobom trzecim grozi dożywotnią blokadą dostępu do panelu klienta.

1.4. TS3Bahu zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian w cenniku.

1.5. Właścicielem serwisu jest firma TS3Bahu LTD z siedzibą w Welwyn Garden City.

 

2. Rejestracja.

2.1. W celu dokonania poprawnej rejestracji należy wypełnić wszystkie pola zawarte w formularzu poprawnie, uwzględniając prawdziwe dane. Konta z fałszywymi danymi będą blokowane w ciągu 48h natychmiastowo pomimo zakupionej usługi, firma ma prawo do zweryfikowania twoich danych przez pracownika firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r, przy wysyłaniu potwierdzenia prosimy załączyć " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). "

2.2. Login oraz E-mail i hasło pełnią funkcję identyfikatora używanego podczas procesu logowania do panelu klienta.

2.3. Właściciel serwisu zobligowany jest do zachowania tajemnicy w zakresie zgromadzonych danych na temat Klienta.

2.4. Dane osobowe wprowadzone w ankiecie rejestracyjnej przechowywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833).

 

3. Zamówienie.

3.1. Zamówienia należy dokonywać za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się w zakładce ‘Złóż zamówienie’.

3.2. Podczas realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy najmu między www.ts3bahu.com, a klientem.

3.3. Zlecenie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu kwoty podanej w formularzu zamówieniowym.

3.4. Wraz z nabytą usługą klient otrzymuje dowód zakupu na adres E-mail przypisany do konta.

3.5. Kontrahent ma prawo w każdej chwili zrezygnować z nabytych dóbr.

3.6. Konsumenci zainteresowani współpracą na innym szczeblu proszeni są o kontakt poprzez kwestionariusz.

 

4. Płatności.

4.1. Opłacenie wybranej usługi może nastąpić za pomocą:

a) Systemu płatności elektronicznej Transferuj.pl,

b) Poprzez konto PayPal,

c) SMS Teleforte

d) paysafecard ( koszt podstawowy plus + 15% dla każdej transakcji usługi. )

4.2. Kwoty wpłacone do portfela nie mogą zostać wypłacone.

4.3. Kwota z tytułu opłaty za serwer po uruchomieniu go również nie jest zwracana.

 

5. Uwagi i zgłoszenia.

5.1. Uwagi odnośnie nieprawidłowego działania serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy, bądź bezpośrednio do właściciela na adres E-mail: hunterpl@ts3bahu.com.

5.2. Udokumentowane odpowiednimi załącznikami skargi względem obsługi hostingu serwerów głosowych TS3Bahu należy przesyłać na contact@ts3bahu.com.

 

6. Postanowienia dodatkowe.

6.1. Użytkownik musi być świadomy, że na jakość serwera głosowego ma wpływ wiele zewnętrznych czynników.

6.2. Za łamanie regulaminu przewidziane są następujące sankcje:

a) Zawieszenie usługi.

b) Usunięcie serwera.

c) Zablokowanie dostępu do panelu klienta.

6.3. Próby włamań oraz nieautoryzowane zmiany w serwisie lub nie zgłoszenie błędu, lub błędów oraz nadużywanie funkcji serwisu prowadzącej do obciążenia infrastruktury sieciowej w szelaki sposób przez klienta dokonanie świadomego czynu, przewidywalny ban dożywotni oraz zablokowanie wszystkich wykupionych usług w serwisie z powodu narażenia firmy na straty finansowe. Udostępnianie błędów krytycznych serwisu www zarówno jak instancji teamspeak 3 publicznie, będzie wytoczone postępowanie karne.

6.4. Korzystanie z serwisu TS3Bahu.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w serwisie www.ts3bahu.com dla potrzeb niezbędnych do realizacji zleceń (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)

6.5. Usunięcie konta z naszego serwisu jest możliwe tylko drogą pisemną, jeżeli zdecydowałeś się usunąć konto to prosimy wysłać list pisemny w którym klient napisze podstawę prawną w piśmie, która zobowiązuje nas do usunięcia konta z naszego serwisu internetowego.