Regulamin

Regulamin hostingu serwerów głosowych TS3Bahu

 

0. Wstęp oraz Definicje

0.1 Dostawca usług - Niniejszy regulamin świadczenia usług serwerów głosowych VoIP TS3Bahu LTD, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług serwerów VoIP, polegających na zapewnieniu dostępu do komunikacji po przez software teamspeak GmbH wykorzystując w tym celu zestaw słuchawkowy lub mikrofon. Świadczenie usług serwerów Teamspeak 3 przez Dostawcę firmy hostingowej TS3Bahu LTD ulokowaną siedzibą w Welwyn Garden City, 43 Bushey Ley, AL7 3HB, Wielka Brytania z zarejestrowanym numerem LTD ( 09980544 ) https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09980544

0.2 Client - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która zawarła Umowę o świadczenie usług wynajmu serwera teamspeak 3 z Dostawcą usług.

0.3 Aktywacja - czynności, w wyniku których następuje uruchomienie świadczenia Usługi serwera VoIP Teamspeak 3, umożliwiające Abonentowi rozpoczęcie korzystania z Usługi lub korzystanie z nich na zmienionych warunkach.

0.4 Awaria - techniczna wada Sieci Dostawcy usług, całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z Usług.

0.5 Biuro Obsługi Klienta/EBOK - miejsce obsługiwania Abonentów oraz Zamawiających w lokalu Dostawcy usług. Informacja o aktualnym adresie BOK znajduje się w Umowie i na stronie internetowej Dostawcy usług.

0.6 Cennik - cennik i świadczenia usług serwerów VoIP Teamspeak 3 w zakresie dostępu do instancji serwera głosowego teamspeak 3.

0.7 Instalacja - czynności techniczne, mające na celu wykonanie Zakończenia instalacji instancji serwera teamspeak 3, prowadzące do zapewnienia Abonentowi dostępu do usługi i świadczenia mu Usług.

0.8 Teamspeak Instancja serwerowa - serwer teamspeakowy wydzielony w serwerowni z ilością slotów, gdzie klient ma przydzielony adres IPv4 z Portem, opcjonalnie zakupioną sub-domenę lub wykupioną usługę podczepienia domeny do własnego serwera teamspeak 3 aby miał możliwość łączenia się z własnym serwerem VoIP. Aby skorzystać z serwera teamspeak 3 jest potrzebny klient teamspeak 3 razem z zestawem słuchawkowym lub sam mikrofon z głośnikami.

0.9 Slot - oznacza jednostkę, ilość użytkowników na serwerze. 1 slot równa się 1 użytkownik instancji teamspeakowej.

0.10 Numer Identyfikacyjny - oznacza numer nadany Abonentowi przez Dostawcę usług, umożliwiający m.in. rozliczenia z Abonentem, identyfikację Abonenta w kontaktach z Dostawcą usług.

0.11 Okres Rozliczeniowy - okres w którym sam Abonament wybiera zakres przedłużenia usługi poprzez Panel w witrynie, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczonych Usług.

0.12 Rachunek/Faktura - dokument, w tym faktura bądź faktura elektroniczna, na podstawie którego Abonent uiszcza opłaty za Usługi. Rachunkiem jest także elektroniczny obraz faktury, udostępniany Abonentowi za pośrednictwem EBOK lub podanego przez Abonenta adresu poczty elektronicznej, jeśli Abonent nie prowadzący działalności gospodarczej nie zgłosił Dostawcy usług zamiaru otrzymywania faktur lub nie zażądał faktury.

0.13 Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług wypożyczenia instancji serwera VoIP Teamspeak 3.

0.14 Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Abonenta i Dostawcy usług, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, burze, wichury, powodzie, strajki etc.

0.15 Usługi - Usługa internetowa, Usługa serwerów teamspeak 3, Usługa Podczepienia Domen oraz sub-domen, Usługi Dodatkowe, Usługa serwerów dedykowanych teamspeak 3 świadczone są za pośrednictwem Sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług.

0.16 Usługi Dodatkowe - usługi towarzyszące Usłudze głównej udostępnienia serwera głosowego VoIP Teamspeak 3 dla Klienta.

0.17 Usterka - techniczna wada Sieci u Dostawcy usług, obniżająca jakość Usług, uniemożliwiająca osiągnięcie poziomu jakości Usługi określonej w Umowie lecz umożliwiająca korzystanie z Usług.

0.18 Zamawiający - podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy lub przyjmujący ofertę Dostawcy usług zawarcia Umowy.

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Regulamin wewnętrzny jest tylko częścią statutu naszego serwisu. Klienci podlegają również przepisom Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego.

1.2. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w złotych polskich.

1.3. Wynajmowanie serwera osobom trzecim grozi dożywotnią blokadą dostępu do panelu klienta.

1.4. TS3Bahu zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian w cenniku.

1.5. Właścicielem serwisu jest firma TS3Bahu LTD z siedzibą w Welwyn Garden City.

 

2. Rejestracja.

2.1. W celu dokonania poprawnej rejestracji należy wypełnić wszystkie pola zawarte w formularzu poprawnie, uwzględniając prawdziwe dane na wzgląd wykonywania rozliczeń podatkowych i prawa podatkowego. Konta z fałszywymi danymi będą blokowane w ciągu 48h natychmiastowo pomimo zakupionej usługi.

eryfikowania twoich danych przez pracownika firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.2.2. Login oraz E-mail i hasło pełnią funkcję identyfikatora używanego podczas procesu logowania do panelu klienta.

2.3. Właściciel serwisu zobligowany jest do zachowania tajemnicy w zakresie zgromadzonych danych na temat Klienta.

2.4. Dane osobowe wprowadzone w ankiecie rejestracyjnej przechowywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą GDPR 25.05.2018

 

3. Zamówienie.

3.1. Zamówienia należy dokonywać za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się w zakładce ‘Złóż zamówienie’.

3.2. Podczas realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy najmu między www.ts3bahu.com, a klientem.

3.3. Zlecenie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu kwoty podanej w formularzu zamówieniowym.

3.4. Wraz z nabytą usługą klient otrzymuje dowód zakupu na adres E-mail przypisany do konta.

3.5. Kontrahent ma prawo w każdej chwili zrezygnować z nabytych dóbr.

3.6. Konsumenci zainteresowani współpracą na innym szczeblu proszeni są o kontakt poprzez kwestionariusz.

 

4. Płatności.

4.1. Opłacenie wybranej usługi może nastąpić za pomocą:

a) Systemu płatności elektronicznej Transferuj.pl,

b) Poprzez konto PayPal,

c) SMS Teleforte

d) paysafecard ( koszt podstawowy plus + 15% dla każdej transakcji usługi. )

4.2. Kwoty wpłacone do portfela nie mogą zostać wypłacone.

4.3. Kwota z tytułu opłaty za serwer po uruchomieniu go również nie jest zwracana.

 

5. Uwagi i zgłoszenia.

5.1. Uwagi odnośnie nieprawidłowego działania serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy, bądź bezpośrednio do właściciela na adres E-mail: [email protected].

5.2. Udokumentowane odpowiednimi załącznikami skargi względem obsługi hostingu serwerów głosowych TS3Bahu należy przesyłać na [email protected].

 

6. Postanowienia dodatkowe.

6.1. Użytkownik musi być świadomy, że na jakość serwera głosowego ma wpływ wiele zewnętrznych czynników.

6.2. Za łamanie regulaminu przewidziane są następujące sankcje:

a) Zawieszenie usługi.

b) Usunięcie serwera.

c) Zablokowanie dostępu do panelu klienta.

6.3. Próby włamań oraz nieautoryzowane zmiany w serwisie lub nie zgłoszenie błędu, lub błędów oraz nadużywanie funkcji serwisu prowadzącej do obciążenia infrastruktury sieciowej w szelaki sposób przez klienta dokonanie świadomego czynu, przewidywalny ban dożywotni oraz zablokowanie wszystkich wykupionych usług w serwisie z powodu narażenia firmy na straty finansowe. Udostępnianie błędów krytycznych serwisu www zarówno jak instancji teamspeak 3 publicznie, będzie wytoczone postępowanie karne.

6.4 Założenie konta w serwisie oznacza akceptację niniejższego regulaminu.

 

GDPR ( General Data Protection Regulation ), postanowienia:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TS3Bahu.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Welwyn Garden City przy ul. 43 Bushey Ley (dalej „My”, „TS3Bahu.com” albo „Spółka”) reseller komunikacji głosowej VoIP dostępnej pod adresem www.ts3bahu.com (dalej „TS3Bahu LTD”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: [email protected],

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych TS3Bahu LTD, ul. 43 bushey ley, AL7 3HB, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na TS3Bahu.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez TS3Bahu.com?

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży usług w serwisie TS3Bahu LTD;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TS3Bahu.com, którym jest:

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług TS3Bahu LTD.

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon lub komunikację głosową teamspeak 3 pod adresem IP: ts3bahu.com;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych TS3Bahu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• prowadzenie badań i analiz przez TS3Bahu, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej,

poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty na platformie https://www.twitch.tv/ts3bahu Oficjalny kanał TS3Bahu w celach dotacji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub

• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z TS3Bahu LTD.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. 43 Bushey Ley, AL7 3HB, Welwyn Garden City, Wielka Brytania).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na TS3Bahu.com oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze lub kredytowe.

Wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jeśli wyrazisz zgodę, możemy udostępnić Twoje dane organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonasz wpłaty lub zorganizujesz wpłatę tzw. "donate" na platformie Twitch.tv a naszym kanałem oficjalnym pod adresem https://www.twitch.tv/ts3bahu

w celu umożliwienia takiej organizacji podziękowania Tobie.

 

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na TS3Bahu

robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego

badania, czy zachowania użytkowników nie ingerują w naszą strukturę sieciową oraz webową naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu

w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym TS3Bahu.com zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Nowy regulamin z nową ustawą GDPR inaczej RODO będzie obowiązywać od dnia 25.05.2018